1) Αντικείμενο του Διαγωνισμού – Διοργάνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «redartgr», που εδρεύει στην οδό Μεταμορφώσεως 78 στο Μοσχάτο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής « Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό «Καλοκαιρινός διαγωνισμός redartgr» (εφεξής, ο «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 01 Ιουλίου 2021 στις 12:00μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 στις 12:00μ.μ. (εφεξής, «Διάρκεια Διαγωνισμού»).

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να επισκεφτούν το διαδικτυακό χώρο https://www.facebook.com/redartgr ή το https://www.instagram.com/redartgr/. Κατόπιν θα πρέπει να αναγνωρίσουν το σχετικό post στη σελίδα της redartgr και να ακολουθήσουν τις οδηγίες, με βάση το ζητούμενο του post.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει μέρος κάθε διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό είναι να διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή στο instagram.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, καθώς και το σύνολο των επιμέρους όρων του παρόντος, τους οποίους αναγιγνώσκει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή ελλιπούς καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν εγκύρως και εγκαίρως συμμετοχή θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) νικητή και ενός (1) αναπληρωματικού. Ο νικητής θα κερδίσει ένα Καλοκαιρινό σετ σκουλαρίκια και κολιέ, από χαλκό και πορτοκαλί κρυστάλλους. (εφεξής, το «Έπαθλο»).

Μετά την παραλαβή του Επάθλου, ο Νικητής ουδεμία άλλη αξίωση ή εν γένει απαίτηση διατηρεί κατά των Διοργανωτριών Εταιρειών, που προβαίνουν στη διοργάνωση τόσο της προωθητικής ενέργειας όσο και της κλήρωσης, αμφότεροι δε απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη.

Σε περίπτωση που οι νικητές, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβουν τα Έπαθλα, όπως ιδίως εάν ακυρωθεί η συμμετοχή τους, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού ή δεν προσέλθουν εγκαίρως για να παραλάβουν τα έπαθλα ή δεν εντοπισθούν παρά τις εύλογες προσπάθειες των Διοργανωτριών Εταιρειών εντός 2 εργάσιμων ημερών, οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τους κηρύξουν έκπτωτους και να διαθέσουν τα Έπαθλα στους αναπληρωματικούς. Οι Διοργανώτριες εταιρίες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2) Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Όσοι ανήλικοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει πρώτα οι γονείς τους να έχουν συναινέσει εγγράφως. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι ανήλικοι επιθυμούν να λάβουν μέρος χωρίς πρώτα οι γονείς τους να έχουν συναινέσει εγγράφως.

(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.

(γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας

(δ) Οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη Διοργανώτρια επιχειρήσεων, και

(ε) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ), (δ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται, να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου.

Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.

Σε κάθε περίπτωση η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από το διαγωνισμό με κάθε νόμιμο τρόπο.

Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται με την αποκλειστική βούλησή τους και πάντοτε αφού πρώτα συμφωνήσει με τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

3) Έπαθλο – Κλήρωση

Την Πέμπτη 08 Ιουλίου 2021 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από την Διοργανώτρια Εταιρεία με στόχο την ανάδειξη ενός (1) νικητή και ενός (1) αναπληρωματικού. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το http://www.random.org/.

Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για την παραλαβή του Επάθλου, ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα δώρα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται με προσωπικά μηνύματα στις επίσημες σελίδες της Διοργανώτριας εταιρείας.

Μετά την κλήρωση, εάν, για οιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές/νικήτριες εντός 2 ημερών οι Διοργανώτριες Εταιρείες, απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

Σε περίπτωση επικοινωνίας της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους νικητές, η τελευταία θα ζητεί τηλεφωνικά τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά δεδομένα του, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες (ανακοίνωση, κλπ.). Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου στο νικητή τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκομιδής και επίδειξης στη Διοργανώτρια Εταιρεία, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό δώρο δε θα αποδίδεται και ο νικητής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό και να τον ανακοινώνει μέσω Social Media, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου. Προς το σκοπό αυτό, ο νικητής, αυτομάτως, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, επιτρέπει στις Διοργανώτριες Εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το όνομα του, τυχόν φωτογραφίες του κ.λπ., με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, και με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό δίδει την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του.. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Επάθλου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

4) Ημερομηνία έναρξης-λήξης διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας (Διάρκεια)

Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Πέμπτη 01 Ιουλίου 2021 στις 12:00μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 στις 12:00μ.μ. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού, αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης στην εφαρμογή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού– όπως αυτός θα δημοσιευτεί στους όρους χρήσης της σελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδικασίας του Διαγωνισμού – καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τις Διοργανώτριες Εταιρείες ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

5) Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή να ματαιώσει ή αναβάλει αυτόν ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/χρήστες, μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην σελίδα του Διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας.

6) ΡΗΤΗ Δήλωση- Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, τους γνωρίζουν και τους αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτόν τον Διαγωνισμό δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

(β) Είναι άνω των 18 ετών. Όσοι ανήλικοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει πρώτα οι γονείς τους να έχουν συναινέσει εγγράφως.

(γ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους.

(δ) Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

(ε) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

(στ) Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσουν και επεξεργαστούν οι Διοργανώτριες Εταιρείες τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.

(ζ) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (Internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

(η) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση του Επάθλου.

7) Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της redartgr (https://redart.gr).

8) Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ή να αλλάξει το προσφερόμενο Έπαθλο κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση οιουδήποτε προσώπου μηδέ του νικητή της κληρώσεως. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Έπαθλο του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Έπαθλο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του παρόντος Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε απόδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

9) Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρείας.

10) Προσωπικά δεδομένα – ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Διοργανώτρια για το σκοπό διεκπεραίωσης της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν). Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.

11) Συγκατάθεση χρήσης οπτικού υλικού

Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες Εταιρείες για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των Social Media). Έτσι, οι Διοργανώτριες Εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, ιστορίες με φωτογραφίες, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

12) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθηνών, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.